KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi (ÇÖEB) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

ÇÖEB, kamu hizmeti veren bir özel hukuk tüzel kişiliğini haiz yapılanma vasfında olup kişisel verileriniz, kuruluş amacı çerçevesindeki faaliyetlerimizi yürütmek, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, Yönetmeliği ve diğer ilgili hukuki düzenlenmelerden kaynaklanan hizmetleri yerine getirmek amacıyla ÇÖEB tarafından farklı kanallarla, mevzuata ve ÇÖEB politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

ÇÖEB sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde ÇÖEB tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir:

ÇÖEB’in 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerini mevzuata ve müdürlüğümüz politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için müdürlüğümüzün iş birimleri ve ofisler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi,

·      ÇÖEB tarafından katılımcılara ve/veya kiracılara dair verilen her türlü hizmetin yürütülmesi,

·      ÇÖEB’in kısa, orta ve uzun vadedeki hizmet politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,

·      ÇÖEB’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,

·      ÇÖEB’in ve ÇÖEB’in yan kuruluş ve şirketlerinin, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması,

·      ÇÖEB iş ve çalışan güvenliğinin sağlanması,

·      ÇÖEB’in ve bağlı kuruluşlarının itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması vb.

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekilleri:

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde ÇÖEB tarafından aşağıda yer alan amaçlarla toplanabilecektir:

·      ÇÖEB tarafından sunulan, elektrik, doğal gaz, kullanma suyu dağıtımı, atıksu arıtma, haberleşme gibi hizmetler ile inşaat ve üretim ile ilgili ruhsatlandırma faaliyetlerimiz, tahsis ve kiralama işlemleri çerçevesinde talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,

·      ÇÖEB internet sitesindeki veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla,

·      Alt yapı ve diğer hizmetlerimizle ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız veya tedarikçilerimize, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,

·      ÇÖEB ile ticari/hukuki ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif aracılığıyla,

·      Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden vb.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Toplanan kişisel verileriniz; ÇÖEB tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ÇÖEB tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin talebi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ÇÖEB ve ÇÖEB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (ÇÖEB tarafından yürütülen teknik ve idari operasyonlar, ÇÖEB’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), ÇÖEB’in faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ÇÖEB’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ortak paydaşlarımıza, sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması Ve Korunması:

Kişisel verileriniz, ÇÖEB nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK ve ilgili mevzuat gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. ÇÖEB, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK ve ilgili mevzuat gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KVKK’ nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

6698 sayılı KVKK’ na göre “Kişisel Veri Sahibi”nin hakları aşağıdaki gibidir:

1.    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.    KVKK’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVKK gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ÇÖEB’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede ÇÖEB’e KVKK kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.coeb.com.tr adresindeki “Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu” nu doldurarak, söz konusu formun imzalı bir nüshasını Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi Yönetimi A.Ş. İkitelli OSB Mh. Bedrettin Dalan Bulvarı Metro 34 Plaza No:23/71 Başakşehir/İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Veri sahibinin başvuruyu bizzat yapması zorunludur. Veri sahibi dışındaki başka kişiler tarafından başvuruda bulunulması halinde, veri sahibi tarafından, başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, içerisinde talep konusunda yetki verildiğine dair hususu barındıran özel vekaletname sunulması zorunludur. Aksi halde yapılacak başvurular veri gizliliği ilkesi gereği dikkate alınmayacaktır. ÇÖEB, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kabul ediyorum